มูลนิธิพระดาบส

dabos01

• ความเป็นมา

โครงการพระดาบสเป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ยังไม่มีอาชีพ และความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูง หากแต่มีความยินดีสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจังให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพและฝึกอบรมคุณธรรมศีลธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เขาเหล่านั้นออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

เมื่อปี 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสพระราชดำริให้ดำเนินการทดลองเปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้า วิทยุ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมในการดำเนินโครงการ และต่อมาได้ทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบสตามกฎหมายเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2533

คณะกรรมการมูลนิธิ
คณะกรรมการกิตติมศักดิ์และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระดาบสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ที่ปรึกษา
พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ ที่ปรึกษา
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ประธานกรรมการ
นายอาสา สารสิน กรรมการ
พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ กรรมการ
พันเอกหญิง ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์ กรรมการและประธานคณะกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิพระดาบส
นายวีระ รอดเรือง กรรมการ
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและรักษาการเหรัญญิก
นายเกษม วัฒนชัย กรรมการและเลขาธิการ

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระดาบส
นายเกษม วัฒนชัย เลขาธิการ
แพทย์หญิงกรรณิการ์ ต้นประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส
นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
นางวัจนา แสงเสธ์โย ผู้ช่วยเลขาธิการ
นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนนท์ ผู้อำนวยการโครงกาารลูกพระดาบส และครูหัวหน้าหลักสูตรการเกษตรพอเพียง
นางสาวอรสุดา เจริญรัถ หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส
ว่าที่ร้อยโท สมานมิตร พัฒนา หัวหน้าสำนักงานโครงการลูกพระดาบส
นายฉลอง พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง/ครูหัวหน้าหลักสูตรช่างซ่อมบำรุง/เตรียมช่าง
นายอัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ครูหัวหน้าหลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์ และหัวหน้าสำนักงานโรงเรียนพระดาบส
นางอุทัยวรรณ อินทรสาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวินัยและพัฒนานักเรียน
• โรงเรียนพระดาบส
dabos03เริ่มเปิดหลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เมื่อปี 2519 ต่อมาได้เปิดหลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์ (ปี 2521) หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปี 2543) หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง (ปี 2544) และในปีการศึกษา 2547 เปิดหลักสูตรเพิ่มเติม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง และหลักสูตรวิชาชีพเคหบริบาล (หญิง) รวมทั้งปีการศึกษา 2548 เปิดสอนหลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือน จนกระทั่ง ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระดาบสแล้ว จำนวน 1,000 คน ในปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสเปิดสอนหลักสูตร 1 ปี ใน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

  1. หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า
  2. หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
  3. หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์
  4. หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง
  5. หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง
  6. หลักสูตรวิชาชีพเคหบริบาล
  7. หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน
  8. หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม
dabos04 dabos05 dabos06
• โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ

ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ 467 ไร่ เพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ โดยการดำเนินการกิจกรรมทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสและมูลนิธิพระดาบส ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมศึกษาดูงานของนักเรียนพระดาบส นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป