ที่มาโครงการ

kps01หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส “คำพ่อสอน” จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๔๒ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปประพฤติปฏิบัติอย่างกว้างขวาง การจัดพิมพ์ครั้งแรกได้เผยแพร่ “คำพ่อสอน” แก่ห้องสมุดสถาบันศึกษาทั่วประเทศและต่อมาได้มีการพิมพ์จำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปในราคาย่อมเยา โดยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น หนังสือ “คำพ่อสอน” ฉบับเด็กและเยาวชนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการคำพ่อสอนที่ต่อมาได้ขยายกิจกรรมการเรียนรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดเรียงความ การแสดงละครและการเสวนาเกี่ยวกับ “คำพ่อสอน” เป็นต้น

ต่อมาในปี ๒๕๔๙ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้มีการจัดทำหนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส “คำพ่อสอน” เกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นหนังสือคำพ่อสอนเล่มที่สองขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเชิญชวนชาวไทยให้น้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิตมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังได้จัดทำ “สมุดบันทึกคำพ่อสอน” ซึ่งได้อันเชิญพระราชดำรัสส่วนหนึ่งจากหนังสือ “คำพ่อสอน” มาจัดพิมพ์สำหรับเป็นสมุดบันทึกแห่งความสุขและการทำความดี พร้อมทั้งให้จัดทำรายการสารคดีวิทยุคำพ่อสอนร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ทาง FM ๑๐๑.๕ MHz.

ในปี ๒๕๕๐ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มูลนิธิพระดาบส ได้จัดพิมพ์หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส “คำพ่อสอน” เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นคำพ่อสอนเล่มที่สามขึ้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “คำพ่อสอน” โครงการบทเพลง “คำพ่อสอน” ด้วยความตั้งใจว่ากิจกรรมเหล่านี้ จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และน้อมนำคำพ่อสอน มาประพฤติปฏิบัติอย่างกว้างขวาง

มูลนิธิพระดาบสตระหนักดีว่าการขับเคลื่อนให้สังคมไทยได้น้อมนำ “คำพ่อสอน” มาสู่ประพฤติปฏิบัติในชีวิตนั้นเป็นภารกิจที่สำคัญ ดังนั้น โครงการคำพ่อสอนจะร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายต่อเนื่องและกว้างขวางต่อไป

kps02 kps03 kps04